Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van de Opleiding FG?

Na het succesvol afronden van de Opleiding FG, wanneer alle examens zijn behaald, ontvangt de deelnemer een certificaat van Duthler Academy. Na het succesvol afleggen van de examens van de eerste drie modules, wordt de deelnemer als “aspirant FG” ingeschreven in het Duthler Academy FG Register. Na voltooiing van de Opleiding FG worden afgestudeerden opgenomen als “Register FG” in het Duthler Academy FG register. Het FG register is online raadpleegbaar voor iedereen die op zoek is naar een FG.

Wat zijn de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerden van de FG?

De AVG vereist dat overheidsorganisaties een FG aanstellen. Niet-overheden organisaties moeten een FG aanstellen als hun omvang en / of hun doeleinden regelmatige en systematische observatie van een groot aantal betrokkenen vereisen, of als ze voornamelijk zijn belast met grootschalige verwerking van speciale categorieën gegevens (artikel 37, lid 1 ) Gem.). Op basis van deze criteria heeft de International Association of Privacy Professionals (IAPP) berekend dat er in Europa ten minste 28.000 FG’s nodig zullen zijn als gevolg van de inwerkingtreding van de AVG. We verwachten dat alleen al in Nederland enkele duizenden FG’s nodig zijn. Het aantal FG’s in het AP-register bedroeg in juni 2016 ongeveer 500.

Na het succesvol afleggen van de examens van de eerste drie modules van de cursus, wordt de deelnemer als “aspirant-FG” ingeschreven in het FG Register. Na afronding van de Opleiding FG worden afgestudeerden opgenomen als “Register FG” in het FG-register. Het FG-register kan online worden geraadpleegd voor iedereen die op zoek is naar een FG. Als “aspirant FG” kun je al aan de slag onder begeleiding van Duthler Academy.

Wat is de Opleiding FG?

De Opleiding FG is een tweejarige opleiding op bachelor- / masterniveau die wordt opgeleid tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) zoals bedoeld in de artikelen 62 t / m 64 van de Wet bescherming persoonsgegevens en 37 t / m 39 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna simpelweg AVG genoemd).

Wie zijn de docenten van de Opleiding FG?

De docenten van de Duthler Academy bestaan ​​grotendeels uit adviseurs en professionals die werkzaam zijn in de praktijk van Duthler Associates en First Lawyers. Ze hebben uitgebreide ervaring met het adviseren over gegevensbescherming en het trainen van medewerkers van klanten. Daarnaast maakt Duthler Academy gebruik van deskundige gastsprekers.

Hoeveel tijd kost de Opleiding FG?

De studielast van de Opleiding FG bedraagt ​​ongeveer 20 uur voor een module bestaande uit een dagdeel: 4 uur deelname (klassikaal of webinar) en 16 uur zelfstudie. De studielast voor het gehele Opleiding FG bestaat uit 30 modules verdeeld over 30 dagdelen. De totale studielast van de Opleiding FG is 600 uur.

Wat kan ik doen als ik de Opleiding FG heb afgerond?

Deelnemers die de Opleiding FG hebben gevolgd, kunnen op hoog niveau functioneren in organisaties waar complexe vraagstukken op het gebied van privacy en gegevensbescherming zich voordoen. Ze voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan een FG. Zij beschikken over de “professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, (…) deskundigheid op het gebied van wetgeving en praktijk inzake gegevensbescherming en (het) vermogen om de taken uit te voeren waarnaar wordt verwezen in artikel 39” (artikel 37, lid 5, gem.).

Hoe studeer ik voor de Opleiding FG?

De voorbereiding op een module van de Opleiding FG bestaat uit het bestuderen van de verplichte en aanbevolen literatuur over de e-learningomgeving en het maken van een diagnostische test op basis waarvan de deelnemer zijn kennisniveau kan bepalen. Elke module heeft ook een workshop van 4 uur die van 10.00 tot 14.00 uur wordt gehouden op de Duthler Academy.

De groepsgrootte van de workshops varieert tussen de vijf en tien deelnemers. Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk examen met open vragen en multiple choice vragen. Na het bijwonen van de workshop dient het tentamen binnen een vooraf bepaalde termijn te worden afgelegd en ingeleverd.

Hoe lang duurt de Opleiding FG?

De Opleiding FG is een tweejarige opleiding. In de praktijk doen deelnemers er soms wat korter of langer over, bijvoorbeeld als een module later moet worden verzonnen of als ze de tijdsbelasting willen variëren.

Zijn er toelatingseisen voor de Opleiding FG?

Iedereen die een hbo- of academische opleiding heeft afgerond is in principe toelaatbaar. In de praktijk verworven competenties kunnen ook een goede basis vormen voor deelname aan de Opleiding FG. Geschiktheid voor de opleiding wordt beoordeeld in een intakegesprek dat resulteert in studieadvies.

Wat doet een FG?

De FG is de spil in het proces van continue, aantoonbare bescherming van persoonsgegevens, zie artikelen 37 t / m 39 Avg. De FG vervult zijn taak ten voordele van de organisatie en de sociale gemeenschap. Binnen een organisatie houdt de FG toe op de naleving van de wet, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG. De FG zal ook de privacy en gegevensbescherming in de organisatiestructuur en ICT-systemen garanderen.

De FG rapporteert periodiek aan het management van de organisatie. Om deze taken naar behoren te kunnen vervullen, houdt de FG toezicht op de privacyaccounts waarin de bewijzen van de effectieve werking van de genomen beheers- en beveiligingsmaatregelen systematisch worden geregistreerd en beheerd. In deze verantwoording zijn ook de uitgebrachte adviezen, verwerkersovereenkomsten, uitkomsten Data Protection impact Assessments (DPIA’s) en alle andere relevante informatie opgenomen.

Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, zoals klanten, patiënten en personeelsleden, kunnen contact opnemen met een FG voor informatie over en toegang tot hun eigen verwerkte persoonsgegevens of voor klanten. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het correct gebruik van vertrouwelijke persoonsgegevens door de organisatie.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor modules van de Opleiding FG?

Om de kwaliteit van het diploma te waarborgen, vereist Duthler Academy dat iedereen het volledige opleidingsprogramma volgt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen verleent de examencommissie vrijstelling voor een module voor eerder behaalde tentamens of examens in het hoger onderwijs, of voor kennis of vaardigheden verworven buiten het hoger onderwijs, zoals bepaald in artikel 2.17 van het onderwijs- en opleidingsexamenrooster van de Opleiding FG.

Een verzoek om vrijstelling kan worden ingediend bij de Examencommissie via het e-mailadres: Examencommissie@duthler.nl. Een verzoek om vrijstelling moet ondersteunende documenten bevatten (bijvoorbeeld diploma’s).

Wat kost de Opleiding FG?

De Opleiding FG kost € 500, – exclusief BTW per module. Er zijn in totaal 30 modules. Dit brengt de totale kosten voor de gehele cursus op € 15.000 exclusief btw. Het is mogelijk om de Opleiding FG in delen te volgen. De kosten variëren dan naargelang het aantal modules waarvoor is aangemeld.

Wanneer kan ik beginnen met de Opleiding FG?

De Opleiding FG heeft flexibele intaketijden. Neem contact op met de servicedesk van Duthler Academy over wanneer de volgende groep begint.

Hoe zit het met PE- of PO-punten?

De opleidingen voor NBA-accountants is voorzien van het CEDEO-keurmerk. Accountants verdienen PE-punten door het volgen van een gegevensbeschermingsopleiding aan de Duthler Academy. Duthler Associates bereidt de erkenning van de Opleiding FG voor als postinitieel masterprogramma op hbo-niveau. Duthler Academy zal accreditatie van de Opleiding FG aanvragen zodra dit mogelijk is volgens de regels van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Op basis daarvan verzamelt Duthler Academy ondertussen erkenningen van onderdelen van de Opleiding FG en workshops.