TTP-policy, het afsprakenstelsel

150 exclusief btw

De TTP-policy zijn de spelregels voor gebruikers van het vertrouwensnetwerk. Hiermee wordt het mogelijk met behulp van het informatie ecosysteem regie uit te oefenen over bedrijfs- en persoonsgegevens. Het door een MYOBI gebruiker verantwoording afleggen over het nakomen van de spelregels geeft andere gebruikers de zekerheid dat zij kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de uitgewisselde bedrijfs- en persoonsgegevens.

In deze module bespreken wij de TTP-policy, de TTP Gedragscode AVG, het vertrouwensnetwerk en vertrouwensdiensten en hoe het vertrouwensnetwerk effectief bedrijfsmatig toe te passen.

MYOBI gebruikers krijgen in hun bedrijfsspecifieke leeromgeving gratis toegang tot deze module.

Gebruikers van MYOBI hebben de TTP-policy onderschreven. Hiermee ontstaat een vertrouwensnetwerk met gebruikers die zich conformeren aan spelregels die zijn neergelegd in de TTP-policy. Op het vertrouwensnetwerk en met behulp van een informatie ecosysteem oefent een bedrijf regie uit over de bedrijfs- en persoonsgegevens. Hiervoor maakt het bedrijf afspraken over het gebruik van gegevens met bijvoorbeeld klanten, medewerkers en leveranciers. Het bedrijf krijgt grip op wat er met de gegevens gebeurt en wie ze mag inzien en gebruiken. Het bedrijf beschermt de persoons- en bedrijfsgegevens tegen ongeoorloofd gebruik.

Voor het adequaat beheren van gegevens maakt MYOBI gebruik van de TTP Gedragscode AVG. Deze gedragscode biedt houvast bij het treffen van passende beheersmaatregelen voor het beschermen van gegevens en helpt bij het vaststellen van de effectiviteit van de getroffen beheersmaatregelen.

Het vertrouwensnetwerk levert een aantal vertrouwensdiensten zoals authenticatie van de identiteit van een bedrijf en de vertegenwoordigers, digitale handtekening en het bij MYOBI deponeren en waarmerken van documenten.

Met een informatie ecosysteem biedt een bedrijf actuele en betrouwbare bedrijfs- en persoonsgegevens aan partners en verwacht het bedrijf dat partners dat ook doen. Met behulp van deze kwalitatief hoogwaardige gegevens kan een bedrijf toetreden tot gewenste doelgroepen en richt een bedrijf effectiever haar bedrijfsprocessen in.

Inhoud

De TTP-policy, de spelregels, van het vertrouwensnetwerk regelt de informatieverhoudingen tussen de gebruikers van het vertrouwensnetwerk. Gebruikers moeten in staat zijn met behulp van hun informatie ecosysteem regie uit te oefenen over bedrijfs- en persoonsgegevens. Wij bespreken in deze module de TTP-policy en wat het bedrijfsmatig kan faciliteren.

Aanleiding

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft het individu de regie over zijn of haar gegevens terug. Hiermee vraagt de wetgever bedrijven individuen te faciliteren om hun rechten uit te oefenen. Het gevolg is dat er een individu-centrische verwerking van persoonsgegevens ontstaat naast bedrijfs-centrische gegevensverwerkingen.

Tegelijkertijd onderkent de wetgever dat met name bedrijven met een beperkte bedrijfsomvang moeite hebben hun intellectueel eigendom te beschermen. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) biedt deze bedrijven een kader dat met de TTP-policy verder is uitgewerkt.

Doel en opbouw van de TTP-policy

Het door individuen en bedrijven kunnen uitoefenen van regie over hun gegevens staat centraal bij het onderhouden van de TTP-policy. De legitimatie verkrijgt MYOBI uit een wettelijk kader waarin de AVG en Wet bescherming bedrijfsgeheimen is opgenomen. De bedrijfsspecifieke behoefte aan beschermen van gegevens faciliteert MYOBI met de contractportfolio Data.

TTP Gedragscode AVG

MYOBI maakt gebruik van de TTP Gedragscode AVG van de gebruiker van informatie ecosystemen op het vertrouwensnetwerk. Wij bespreken de gedragscode. Hierbij benoemen wij ook het belang voor de gebruiker van vertrouwensnetwerk aan te sluiten bij de Vereniging Informatie Ecosysteem (VIE).

Het vertrouwensnetwerk

Het vertrouwensnetwerk maakt gebruik van de TTP-policy. Het biedt de gebruikers zekerheid over de kwaliteit van bedrijfs- en persoonsgegevens en het nakomen van regie-afspraken. Het vertrouwensnetwerk biedt haar gebruikers de mogelijkheid om een eigen informatie ecosysteem op te bouwen met (vertrouwde) partners die hun bedrijfs- en persoonsgegevens adequaat onderhouden.

Vertrouwensdiensten

Bij het organiseren van het vertrouwensdiensten ontstaan op het netwerk een scala aan vertrouwensdiensten. Wij bespreken de diensten en benoemen de toepassingsgebieden.

Bedrijfsmatige betekenis van een TTP-policy

Het doorlopen van de module geeft inspiratie voor het bedenken van toepassingen voor de eigen organisatie. Wij stippen een aantal generieke toepassingsgebieden aan en gaan graag in op uitnodigingen om bedrijfsspecifieke situaties te verkennen.

Workshop

Maandelijks wordt een webinar voor MYOBI gebruikers georganiseerd waar het vertrouwensnetwerk wordt besproken. Voor de rollen ‘Regiemanager’ en ‘Coördinatoren’ afspraken en toestemmingen bevat de workshop essentiële informatie.

Overzicht van momenten:

Duur van het webinar is 45 minuten.

Wij kunnen ons voorstellen dat de ‘Regiemanager’ en de ‘Coördinatoren’ gezamenlijk en bedrijfsspecifiek een workshop wensen voor te bereiden, in te participeren en het kennisniveau bij de deelnemers van het team op niveau wensen te houden. De Regiemanager kan het initiatief nemen en de training verzorgen.

Het is mogelijk een professional van Duthler Associates te vragen de workshop te verzorgen. Neem contact op met de servicedesk.

Een degelijke aanpak voor een gesloten groep is ook regionaal en sectoraal mogelijk.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “TTP-policy, het afsprakenstelsel”

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *