Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl

Veelgestelde vragen

Opleiding FG

Wat is de Opleiding FG?

De Opleiding FG is een tweejarige opleiding op hbo-masterniveau die opleidt tot functionaris voor gegevensbescherming (FG) zoals bedoeld in de artikelen 62 t/m 64 van de Wet bescherming persoonsgegevens en 37 t/m 39 van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 (verder kortweg Avg genoemd).

Wat doet een FG?

De FG vormt de spil in het proces van continu, aantoonbaar beschermen van persoonsgegevens, zie artikel 37 tot 39 Avg. Zijn taken vervult de FG ten behoeve van de organisatie én het maatschappelijk verkeer. De FG houdt binnen een organisatie toezicht op de naleving van de wet, met name de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Avg. Tevens zal de FG de privacy- en gegevensbescherming waarborgen in de organisatiestructuur en ICT-systemen.

De FG rapporteert periodiek aan de leiding van de organisatie. Om deze taken adequaat te kunnen vervullen ziet de FG toe op de privacyboekhouding waarin het bewijs van effectieve werking van de getroffen beheers- en beveiligingsmaatregelen systematisch wordt vastgelegd en beheerd. Tot deze boekhouding behoren ook de uitgebrachte adviesrapporten, verwerkersovereenkomsten, uitkomsten gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (DPIA’s) en alle andere relevante informatie.

Alle betrokkenen van wie persoonsgegevens verwerkt worden, zoals klanten, patiënten en personeelsleden, kunnen bij een FG terecht voor informatie over en inzage in de eigen verwerkte persoonsgegevens of voor klanten. De FG levert daarmee een belangrijke bijdrage aan correct gebruik van vertrouwelijke persoonlijke gegevens door de organisatie.

Wat kan ik als ik de Opleiding FG heb afgerond?

Deelnemers die de Opleiding FG hebben afgerond zijn in staat om op hoog niveau te functioneren in organisaties waar zich complexe vraagstukken voordoen rond privacy en gegevensbescherming. Zij voldoen aan de eisen die de Avg aan een FG stelt. Zij beschikken over de “professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, (…) deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming en (het) vermogen de in artikel 39 bedoelde taken te vervullen” (artikel 37  lid 5 Avg).

Wat zijn de arbeidsmarktkansen voor afgestudeerden van de Opleiding FG?

De Avg vereist dat overheidsorganisaties een FG benoemen. Niet-overheidsorganisaties moeten een FG benoemen als hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen, of als ze hoofdzakelijk zijn belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (artikel 37 lid 1 Avg). Op grond van deze criteria heeft de International Association of Privacy Professionals berekend dat er als gevolg van de inwerkingtreding van de Avg tenminste 28.000 FG’s in Europa nodig zullen zijn. Onze verwachting is  dat er alleen in Nederland al enkele duizenden FG’s nodig zijn. Het aantal FG’s in het register van de AP bedroeg in juni 2016 circa 500.

Na het succesvol afleggen van de tentamens van de eerste drie modules van de leergang, wordt de deelnemer als “aspirant-FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Bij voltooiing van de Opleiding FG worden afgestudeerden als “register FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Het FG Register is online te raadplegen voor iedereen die op zoek is naar een FG. Als “aspirant-FG” kunt u onder begeleiding van Duthler Academy al aan de slag.

Hoe lang duurt de Opleiding FG?

De Opleiding FG is een opleidingstraject dat in twee jaar wordt aangeboden. In de praktijk doen deelnemers er soms iets korter of langer over, bijvoorbeeld als een module later ingehaald moet worden of als zij de tijdsbelasting willen variëren.

Wanneer kan ik beginnen met de Opleiding FG?

De Opleiding FG kent flexibele instroommomenten. Neem contact op met Duthler Academy over de vraag wanneer de eerstvolgende groep start.

Gelden er toelatingseisen voor de Opleiding FG?

Iedereen die een hbo- of academische opleiding heeft behaald is in principe toelaatbaar. Ook in de praktijk verworven competenties kunnen een goede basis voor deelname aan de Opleiding FG zijn. Geschiktheid voor de opleiding wordt beoordeeld in een intakegesprek dat uitmondt in een studieadvies.

Kan ik vrijstellingen krijgen voor modules van de Opleiding FG?

Om borg te kunnen staan voor de kwaliteit van het diploma vereist Duthler Academy dat iedereen het volledige opleidingsprogramma volgt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kent de examencommissie een vrijstelling voor een module toe voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden, zoals bepaald in artikel 2.17 van de onderwijs- en examenregeling van de Opleiding FG.

Een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend bij de examencommissie via het e-mailadres: examencommissie@duthler.nl.  Een verzoek om vrijstelling moet bewijsstukken (bijvoorbeeld diploma’s) bevatten.

Hoe studeer ik voor de Opleiding FG?

De voorbereiding op een module van de Opleiding FG bestaat uit het bestuderen van de verplichte en de aanbevolen literatuur op de e-learning omgeving en uit het maken van een diagnostische toets aan de hand waarvan de deelnemer kan bepalen wat zijn kennisniveau is. Elke module kent daarnaast een workshop van 4 uur die gehouden wordt van 10 tot 14 uur bij Duthler Academy.

De groepsgrootte van de workshops varieert tussen de vijf en tien deelnemers. Van de deelnemers wordt een actieve opstelling verwacht. Elke module wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen met open vragen en meerkeuzevragen. Het tentamen moet na het volgen van de workshop binnen een vooraf opgegeven periode  worden gemaakt en ingeleverd.

Hoeveel tijd kost mij de Opleiding FG?

De studiebelasting van de Opleiding FG bedraagt 20 uur voor een module die bestaat uit een dagdeel: 4 uur deelname cursus op locatie en 16 uur zelfstudie. De studiebelasting voor de gehele Opleiding FG bestaat uit 30 modules verdeeld over 30 dagdelen. De totale studiebelasting van de Opleiding FG bedraagt daarmee 600 uur.

Wat kost de Opleiding FG?

De Opleiding FG kost €500 exclusief BTW per module. Er zijn in totaal 30 modules. De totale kosten voor de gehele leergang komt daarmee op €15.000 exclusief BTW. Het is mogelijk om de Opleiding FG in delen te volgen. De kosten variëren dan naar het aantal modules waarvoor wordt ingeschreven.

Wie zijn de docenten van de Opleiding FG?

De docenten van de Duthler Academy bestaan voor het grootste deel uit adviseurs en professionals die werkzaam zijn in de praktijk van Duthler Associates en First Lawyers. Zij hebben veel ervaring met het adviseren over gegevensbescherming en het opleiden van medewerkers van klanten. Daarnaast maakt Duthler Academy gebruik van deskundige gastsprekers.

Wat levert de Opleiding FG mij op?

Na succesvolle afsluiting van de Opleiding FG, als alle tentamens zijn behaald, ontvangt de deelnemer een certificaat van Duthler Academy. Na het succesvol afleggen van de tentamens van de eerste drie modules, wordt de deelnemer als “aspirant-FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Bij voltooiing van de Opleiding FG worden afgestudeerden als “register FG” opgenomen in het Duthler Academy FG Register. Het FG Register is online te raadplegen voor iedereen die op zoek is naar een FG.

Hoe zit het met PE of PO punten?

Het opleidingstraject voor NBA-accountants is voorzien van het CEDEO-keurmerk. Accountants verdienen PE-punten door een opleiding gegevensbescherming te volgen bij Duthler Academy. Duthler Associates bereidt de erkenning van de Opleiding FG als postinitiele masteropleiding op hbo-niveau voor. Duthler Academy zal accreditatie van de Opleiding FG aanvragen zodra dat volgens de regels van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie mogelijk is. Ondertussen verzamelt Duthler Academy erkenningen van onderdelen van de Opleiding FG en daarop gebaseerde masterclasses.