Den Haag | Eindhoven | Zwolle
+31 (0)70 392 220 09
servicedesk@duthleracademy.nl
“Modules zijn afzonderlijk klassikaal of via webinars te volgen”

Privacy Modules

Wij delen graag onze kennis met u, de modules van de Opleiding FG zijn dan ook ieder afzonderlijk te volgen. 

Al onze opleidingen worden aangeboden met een e-Learning omgeving, klassikale workshop en op afstand via webinars.

Lees meer

Formeel Juridische modules

Overzicht huidige privacywetgeving

In deze workshop leren de deelnemers de basisbegrippen van de huidige privacywetgeving, de uitgangspunten, de verschillende (privacy)rollen, rechten en verplichtingen.

Lees meer

De Avg, de nieuwe privacyregels

Na het volgen van deze workshop kan de cursist een inschatting maken van de te treffen maatregelen van de Europese Avg in de eigen organisatie,

Lees meer

Overzicht in wetgeving rond beveiliging en identitymanagement

Na het volgen van deze workshop heeft u overzicht van wat er formeel juridisch op het vlak van informatiebeveiliging en identitymanagement speelt.

Lees meer

De Avg en de veranderingen ten opzichte van de Wbp

Deelnemers kunnen zich een beeld vormen van de veranderingen die de Europese Avg met zich meebrengt en de betekenis daarvan. Ook hebben zij inzicht in de gevolgen voor hun toezichts- en adviestaken.

Lees meer

De Avg in een internationaal perspectief: EU

Deelnemers kennen de voorwaarden waaraan doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen en/of internationaal operende organisaties moet voldoen.

Lees meer

De Avg in een internationaal perspectief: Wereld

De workshop ziet voornamelijk op doorgifte naar derde landen, hetgeen de landen buiten de EER zijn. Onderzocht zal worden hoe deze doorgifte plaatsvindt en wat de voorwaarden voor een dergelijke doorgifte zijn.

Lees meer

Privacy en aanpalende wetgeving

Dit is zowel wet- en regelgeving die een nadere invulling betreft van de formele wetgeving, als sectorspecifieke of onderwerp specifieke wet- en regelgeving, als aanpalkende wet- en regelgeving,

Lees meer

Governance & Compliance modules

De FG, wat nu en hoe?

Na deze module kennen deelnemers de belangrijkste eisen die de Avg stelt aan de positie van de FG en zijn of haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Lees meer

Privacybeleid & Framework

Na het volgen van deze workshop kennen de deelnemers de eisen die de Avg stelt aan het privacybeleid, de rol van de FG en de ISO en zijn zij in staat het privacybeleid voor hun organisatie te ontwikkelen en te beoordelen,

Lees meer

Intern en extern Privacybeleid

Na deze module kunnen de deelnemers zowel een intern als een extern privacybeleid opstellen en beoordelen voor hun eigen organisatie.

Lees meer

Governance & Compliance, wetgeving in breder perspectief

Deelnemers aan de module leren de eisen van de Avg te vertalen naar het risicomanagement van hun organisatie, zodat governance & compliance aan de verordening onderdeel van het risicobeheersysteem wordt.

Lees meer

Governance & Compliance, nader uitgewerkt

Centraal staat de vraag; waar grijpt de wet- en regelgeving in, wat zijn de gevolgen voor de verantwoordelijke en wat zijn passende maatregelen en procedures om de risico’s te mitigeren?

Lees meer

Datalekken, en nu?

Deelnemers aan deze module leren om te gaan met datalekken en incidenten, dillema’s om het wel of niet te melden aan de toezichthouder en andere stakeholders inclusief het maatschappelijk verkeer.

Lees meer

Hoe kan en moet ik handelen na een datalek?

Deelnemers weten na afloop van deze workshop op welke wijze zij welk bewijsmateriaal moeten documenteren om aan te kunnen tonen dat de verantwoordelijke aan alle eisen op dit punt van de Avg voldoet en kan voldoen.

Lees meer

Materieel: opzet, bestaan en werking van maatregelen en mechanismen

Overzicht & Inzicht in de verantwoordelijkheden

Deelnemers krijgen inzicht in het belang van het opzetten en onderhouden van een adequate privacy-administratie om te voldoen aan de documentatieplicht, inzicht te geven in de technisch beveiligingsplicht en voorbereid te zijn op de meldplicht.

Lees meer

Transparantie en effectueren van rechten van betrokkenen

Deelnemers aan deze module krijgen inzicht in alle afzonderlijke plichten, in het belang van het aantoonbaar kunnen laten zien dat de verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk tijdig, juist en volledig aan deze plichten heeft voldaan en hoe dat is georganiseerd.

Lees meer

Informatiebeveiliging, de basis voor privacy-bescherming

Deelnemers zijn in staat om de eisen die de Europese Avg stelt aan de beveiliging van persoonsgegevens te vertalen in uitgangspunten voor het informatiebeveiligingsbeleid

Lees meer

Informatiebeveiliging, een verdieping

Als FG is het van belang kennis te hebben over de techniek achter informatiebeveiliging. Waardoor basiskennis ontstaat over de gevaren en de bijbehorende oplossingen.

Lees meer

Lifecycle data protection management

De betrokkenen krijgen grip op zijn/haar eigen leven, en organisaties zullen met dat fenomeen rekening moeten houden. 

Lees meer

Architecturen en uitgangspunten

Deelnemers aan deze workshop worden de uitgangspunten en architecturen voorgehouden. Architecturen die hebben geleid tot toepassingen worden – voor zover beschikbaar – getoond en besproken.

Lees meer

Modellen voor Attribute Based Credentials

Modellen en hun nadere uitwerking hiervan in informatiesystemen op basis van Attribute Based Credentials zijn door verschillende universiteiten uitgewerkt en gedeeld met het maatschappelijk verkeer.

Lees meer

Inregelen van een afsprakencomplex

Het inregelen en beheren van lifecycle data protection management en of andere vormen van privacy by design en privacy by default vraagt om een dergelijke formeel-juridisch verankering.

Lees meer

Privacy by Design en Privacy by Default

Deelnemers aan deze workshop kunnen deze principes zodanig vertalen naar hun eigen orgsanisatie dat de systemen waarmee persoonsgegevens worden verwerkt alsmede de verwerkingen zelf voldoen aan deze principes.

Lees meer

Bewaartermijnen

Na deelname aan deze workshop kan er worden beoordeeld of de bewaartermijnen die gelden voor de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens voldoen aan de eisen van de Europese Avg.

Lees meer

Dataportabiliteit

Deelnemers aan deze workshop weten met welke eisen zij rekening dienen te houden om het recht van betrokkenen om hun gegevens op te vragen en mee te nemen.

Lees meer

Profiling

Deelnemers weten wat profiling inhoudt, in welke gevallen onder welke voorwaarden profiling is toegestaan, en welke procedures en maatregelen getroffen moeten worden om aan de regels die de Avg stelt aan profiling te kunnen voldoen.

Lees meer

Assessments en Audits

Privacy Accounting

Deze workshop betreft een nadere uitwerking van de privacy & security accounting methodologie. Deze maakt het mogelijk adequaat en juist een privacyadministratie op te bouwen en te beheren.

Lees meer

Assessments (DPIA)

In deze workshop wordt de noodzaak en opzet van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) voor verschillende situaties aan de orde gesteld.

Lees meer

Assessments, uitwerking

In deze workshop worden trends en ontwikkelingen besproken en gaan wij in op structurele inbedding van de DPIA in de bedrijfsvoering.

Lees meer

Assessments naar Auditing

In deze workshop wordt inzicht gegeven in de betekenis van het kunnen vaststellen van de effectieve werking van geautomatiseerde processen,

Lees meer