Privacy en aanpalende wetgeving

500 exclusief btw

Na deze cursus hebben de deelnemers inzicht in de wet- en regelgeving die in relatie staan tot de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is zowel wet- en regelgeving die een nadere invulling betreffen van de formele wetgeving, als sectorspecifieke of onderwerpspecifieke wet- en regelgeving, als aanpalende wet- en regelgeving.

In de module wordt ingegaan op diverse vormen van wetgeving, die een rol spelen bij het verwerken van persoonsgegevens. Aan de hand van concrete situaties wordt allereerst de blik gericht op sectorale en sectoroverschrijdende wetgeving. Ook komt wetgeving voor specifieke gegevensverwerkingen aan bod.

Hierna komt substituerende of aanvullende wetgeving aan de orde. Welke afwegingen dient een FG hierbij te maken als het gaat om bijvoorbeeld justitiële gegevens? En hoe moet gehandeld worden in bijvoorbeeld het geval van samenwerkingsverbanden, bij het principe van “lex specialis derogat lex generalis of ten aanzien van verschillende (governance) codes? Ook wordt kort gekeken welke knelpunten er voor de wetgever zijn gezien de vele, zich in een rap tempo opvolgende technische ontwikkelingen.

Inhoud

Programma:

  • Voorbeelden van de eerste categorie zijn besluiten en ministeriële regelingen.
  • Voorbeelden van de tweede categorie zijn formele wetten als de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO), de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en de Wet politiegegevens (Wpg).
  • Voorbeelden van de derde categorie betreffen boek 2 van het BW waarin het jaarrekeningenrecht wordt geregeld en governancecodes.

Workshop

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze.

(Online) Start:

  • 12 juli 2021;
  • 22 september 2021;
  • 7 december 2021.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.