Informatie-beveiliging, de basis voor privacy-bescherming (C3a)

500 exclusief btw

In deze module leren de deelnemers om, ter bescherming van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Zo wordt bepaald in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderwerpen die aan de orde komen zijn : Wat behelzen deze maatregelen nu precies? Hoe moeten risico’s ingeschaald worden zodat ingeschat kan worden welke maatregelen afdoende bescherming bieden?

Docenten: Caroline Willemse & André Biesheuvel

(Online) Start:

  • 18 februari 2022
  • 29 maart 2022
  • 19 april 2022

Op basis van artikel 32 Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) dient de verwerkingsverantwoordelijke een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen te garanderen, hierbij rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere (ongeoorloofde) verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

In het geval de verantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker, moet hij zorgdragen dat deze verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Deze verplichting moet zijn vastgelegd in de verwerkersovereenkomst.

Artikel 32 AVG is gebaseerd op artikel 17, lid 1, van Richtlijn 95/46/EG, en breidt (ten opzichte van de Wbp) de verplichting uit tot de verwerkers, ongeacht hun contract met de voor de verwerking verantwoordelijke.Dit betreft beveiliging tegen incidentele gebeurtenissen of onwettige of kwaadaardige acties die de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen of doorgegeven gegevens in het gedrang brengen.

Inhoud

Programma:

  • Wat is informatiebeveiliging?
  • Het security framework
  • Risicomanagement en risicoanalyses
  • Nadere uitwerking van informatiebeveiliging

Workshop

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de opleiding (module) in het opleidingsportaal van Duthler Academy. Hier kunt u zich ook inschrijven voor een workshop naar keuze.

(Online) Start:

  • 18 februari 2022
  • 29 maart 2022
  • 19 april 2022

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon). Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.