De AVG in een internationaal perspectief: Europa (A3a)

500 exclusief btw

In deze module maken de deelnemers kennis met de Europese aspecten van de privacywetgeving. Er worden aan belangrijke onderwerpen besproken.

Docenten: Philip Coté.

(Online) Start:

  • 15 maart 2022.

In deze module maken we kennis met de Europese aspecten van de privacywetgeving. De AVG is het voorlopig sluitstuk van een ontwikkeling in de Europese gegevensbescherming. Aan de hand van onderwerpen als ‘afstemming’, ‘toezicht’, ‘uitwisseling tussen lidstaten’ volgen we het spoor terug. We zullen dergelijke onderwerpen uit de AVG ook tegenkomen in Verdragen als het Europees Verdrag voor de rechten van de mens uit 1950 en het Verdrag van Straatsburg van 1981.

Een belangrijk onderdeel van deze module “Europese aspecten” is gewijd aan de samenhang en het onderscheid tussen het Verdrag van Straatsburg, afkomstig van de Raad van Europa en de regelgeving van de EU zoals de Richtlijn en de AVG. In de workshop wordt nader ingegaan op de verhouding tussen beide stelsels.

In de module komt verder aan de orde hoe het toezicht op Europees niveau is geregeld en hoe dat zal veranderen als gevolg van de AVG. De samenwerking tussen de nationale toezichthouders in de Artikel 29 Werkgroep zal worden toegelicht. Verder worden de beroepsgang naar het Europese Hof van Justitie en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens behandeld aan de hand van enkele recente uitspraken.

Inhoud

Na het volgen van deze module kennen deelnemers de Europese aspecten van de AVG en de achtergronden daarvan. Ze kunnen de verhouding tussen EVRM, Dataprotectieverdrag, de Richtlijn 95/ 46 EG en de AVG schetsen.

Onderwerpen zoals ‘competentie’ (one-stop-shop) en ‘afstemming tussen lidstaten’ dienen als aanknopingspunt om de ontwikkeling in het denken te illustreren. Deelnemers zijn in staat om in praktijkcases de geleerde stof toe te passen. Ze kunnen bijvoorbeeld de Europese rechtsgang van een geschil schetsen.

Workshop

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de module in onze leeromgeving. Hier kunt u zich inschrijven voor een workshop naar keuze.

(Online) Start:

  • 15 maart 2022.

De zelfstudie duurt ongeveer 16 uur, de workshop duurt ongeveer 4 uur en het afsluitende tentamen duurt ongeveer 2 uur.

Kosten

De totale kosten voor de module bedragen €500, – (exclusief BTW en per persoon).

Duthler Academy werkt samen met verschillende platforms:

Particulieren en overheidsinstellingen zijn vrijgesteld van BTW.