April 2021: aanstaande modules, workshops en trainingen

April 2021: aanstaande modules, workshops en trainingen

Aankondigingen

Er staan weer interessante modules, trainingen en masterclasses gepland. Bekijk deze hieronder.

Informatiebeveiliging, de basis voor privacybescherming

Informatiebeveiliging, de basis voor privacybescherming | 12 april 2021

In deze module leren de deelnemers om, ter bescherming van persoonsgegevens, passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Zo wordt bepaald in de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wat behelzen deze maatregelen nu precies? Hoe moeten risico’s ingeschaald worden zodat ingeschat kan worden welke maatregelen afdoende bescherming bieden?

Docenten: Caroline Willemse & André Biesheuvel

(Online) Start:

 • 12 april 2021; en
 • 11 november 2021.

Masterclass Software als medisch hulpmiddel (MDR)

Masterclass Software als medisch hulpmiddel | 15 april 2021

De MDR wordt op 26 mei 2021 van toepassing en heeft tot gevolg dat er meer hulpmiddelen gekwalificeerd zullen worden als medisch hulpmiddel. Daarnaast krijgen bestaande medische hulpmiddelen veelal te maken met verzwaarde eisen als gevolg van de wijzigingen in de risicoklassen. Deze masterclass beoogt om met name producenten van software handvatten te geven om compliance met de MDR te bereiken.

Na aanmelding krijgt u direct toegang tot de online module in uw opleidingsportaal. Hier kunt u zich ook inschrijven voor meerdere modules naar keuze.

Docenten: Anne-Wil Duthler & Rody Grevenstette (First Lawyers)

(Online) Start:

 • 15 april 2021;
 • 2 juli 2021; en
 • 13 oktober 2021.

Life cycle data protection management

Life cycle data protection management | 15 april 2021

Wat wordt bedoeld met een dergelijk model? Wat zijn de uitgangspunten en de architecturen? Hoe is een en ander uitgewerkt in modellen voor Attribute Based Credentials en welke afsprakencomplexen liggen hieraan ten grondslag. In deze module komt aan bod wat bedoeld wordt met een dergelijk model.

Docent: André Biesheuvel

(Online) Start:

 • 15 april 2021;
 • 25 juni 2021.

De AVG, de nieuwe privacyregels

De AVG, de nieuwe privacyregels | 20 april 2021

De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden en zal van toepassing worden op 25 mei 2018. Deze verordening staat in deze module centraal. De uitgangspunten, de begrippen, de verschillende (privacy)rollen in een organisatie, de belangrijkste rechten en verplichtingen worden behandeld. Na het volgen van deze module kan de kandidaat een inschatting maken van de te treffen maatregelen van deze wet- en regelgeving op de eigen organisatie.

Docent: Ans Duthler.

(Online) Start:

 • 20 april 2021;
 • 9 juli 2021.

Actualiteiten privacy en gegevensbescherming

Actualiteiten privacy en gegevensbescherming | 23 april 2021

In deze module wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwe versie van de module ‘Actualiteiten Gegevensbescherming en Privacy’.

Boetebesluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens en andere Europese toezichthouders worden er behandeld. Uitspraken van bestuursrechters en civiele rechters alsook van het Europese Hof komen aan de orde. Ook wordt ingezoomd op artikelen uit toonaangevende vaktijdschriften, op de meest recente Europese guidelines en op wetsinitiatieven.

Besproken wordt wat de actuele ontwikkelingen betekenen voor de praktijk en wat de gevolgen kunnen zijn voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. Tijdens de workshop is er volop ruimte voor eigen inbreng en het stellen van vragen.

Docent: Ans Duthler, Anne-Wil Duthler & André Biesheuvel

(Online) Workshops:

 • 23 april 2021;
 • 21 mei 2021 en
 • 10 juni 2021.

Dataportabiliteit

Dataportabiliteit | 29 april 2021

Deelnemers aan deze module weten met welke eisen zij rekening dienen te houden om het recht van betrokkenen om hun gegevens op te vragen en mee te nemen. Ook kunnen zij de eisen formuleren voor de inrichting van de vastlegging van de persoonsgegevens op een zodanige wijze dat het mogelijk is om aan het recht van betrokkenen op dataportabiliteit invulling te geven. Voor de eigen organisatie kunnen deelnemers een “beleid voor dataportabiliteit” opstellen.

Docenten: André Biesheuvel

(Online) Start:

 • 29 april 2021; en
 • 9 september 2021.
Leave A Comment