• Privacy is een boardroom issue

Privacy statement

Bescherming van uw privacy
Duthler Academy hecht veel waarde aan uw privacy. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens krijgen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

Over onze organisatie
Duthler Associates is een consultancy bureau dat zich onder meer heeft gespecialiseerd in gegevensbescherming en privacy. Het bureau verleent juridisch en beleidsadvies op het gebied van gegevensbescherming en privacy aan overheid en semi-overheid, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, banken en verzekeraars handelsbedrijven, industriële bedrijven, internetbedrijven en overige (MKB-) bedrijven. Als gevolg van een toenemende vraag naar kennisoverdracht, mede naar aanleiding van de inwerkingtreding van de General Data Protection Regulation (GDPR) heeft Duthler Associates de Duthler Academy opgericht. De website www.duthleracademy.nl wordt voor de informatie en communicatie over Duthler Academy ingezet. Via deze website verzamelen wij bepaalde gegevens. Hieronder vindt u gegevens over Duthler Academy, die u nodig heeft indien u met ons wilt communiceren.

Naam: Duthler Academy
Adres: Frankenslag 137
2582 HH Den Haag
Nederland
Telefoon: 070 392 22 09
Fax: 070 392 22 76
Website: www.duthleracademy.nl
E–mailadres: info@duthleracademy.nl
Klachten: drs. A.J. Biesheuvel RE RA
a.j.biesheuvel@duthler.nl
070 392 22 09

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

Duthler Academy heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld, mr. Philip Coté MBA. Zijn contactgegevens treft u hieronder aan. 

Naam: mr. P. Coté MBA
Adres: Frankenslag 137
2582 HH Den Haag
Nederland
Telefoon: 070 392 22 09
Fax: 070 392 22 76
E–mailadres: p.cote@duthler.nl

Definities
Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

 • Bezoeker: bezoeker van deze website, die niet noodzakelijkerwijs ook een cliënt is.
 • Cliënt: bezoeker van de website die een dienst bij ons afneemt en daarbij zijn of haar gegevens aan ons kenbaar maakt.
 • Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon .
 • Verwerking van persoonsgegevens: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het het verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen van persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals in dit privacystatement wordt beschreven, is Duthler Associates verantwoordelijke.
 • FG: Functionaris voor Gegevensbescherming.

 

Wettelijke basis privacystatement
Dit privacystatement voldoet tenminste aan:

 • Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 • General Data Protection Regulation (GDPR)
 • OECD privacy principles
 • FTC guidelines on consumer protection
 • Privacy Shield

 

Melding
De verwerking van de gegevens wordt, indien nodig, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Gegevensverzameling

Op het moment dat u uw gegevens invult, wordt telkens aangegeven voor welke doeleinden deze door Duthler Academy worden gebruikt. Indien u op de verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kunt u dit via de FG aangeven.

Doelen en gegevensverwerking

Hieronder wordt aangegeven voor welke doel(en) Duthler Academy uw gegevens verzamelt en eventueel verder verwerkt. Indien relevant wordt een onderscheid gemaakt tussen doel(en) van gegevensverwerking voor bezoekers en cliënten.

Communicatiedoelen
Met de verwerking van persoonsgegevens voor communicatiedoel(en) beoogt Duthler Academy online de communicatie tot stand te brengen via het Internet. Voor dit doel registreren wij een IP-adres. Onze browser installeert geen cookies.

Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.

Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestand, die een website overbrengt naar de harde schrijf van een computer om ze daar op te slaan. Cookies worden onder andere gebruikt om gegevens over de voorkeuren van de website-bezoeker op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Tijdens uw bezoek aan onze website wordt geen cookie geïnstalleerd.

Direct na het beëindigen van de internetsessie worden de verzamelde communicatie gegevens verwijderd.

Administratieve doelen
Uw gegevens worden, behoudens wettelijke verplichtingen, uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van  aanvragen omtrent informatie door het invullen van ons online contactformulier. De navolgende gegevens worden voor administratieve doelen verwerkt:

Contactformulier:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • E-mailadres
 • Organisatie (niet verplicht)
 • Telefoonnummer
 • Opmerkingen (niet verplicht)

 

Herkomst van gegevens

De gegevens die Duthler Academy verwerkt worden verkregen van bezoekers en cliënten, die zij zelf verstrekken. Daarnaast wordt het IP–adres herkend door onze server. Deze technische verwerking is uitsluitend van belang om de communicatie mogelijk te maken. De gegevens worden dan ook direct na beëindiging van de sessie verwijderd.

Verstrekking van gegevens

Duthler Academy verstrekt uw gegevens niet aan enige andere partij, behoudens voor zover wet en regelgeving ons hiertoe verplichten dan wel indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. In die gevallen zijn uw gegevens beschermd door de overeenkomst die Dutthler Academy gesloten heeft met de derde partij. 

Rechten van bezoekers en onze cliënten

Iedereen moet in beginsel in de gelegenheid zijn om na te kunnen gaan of er gegevens over hem worden verwerkt. Hij moet zich, zonder bovenmatige kosten, op de hoogte kunnen stellen van een gegevensverwerking. Op aanvraag moet de voor de verwerking verantwoordelijke persoon een volledig overzicht van de verwerkte gegevens over de aanvrager, het doel van de verwerking alsmede de herkomst van de gegevens ter beschikking stellen. 

De bezoeker of de cliënt van onze website heeft het recht zich tot onze FG te richten met het verzoek hem mede te delen of onze organisatie zijn of haar gegevens verwerkt. De FG zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk mededeling doen aan de bezoeker of de cliënt welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

De bezoeker of de cliënt heeft tevens het recht, door middel van een tot de FG gericht verzoek, om de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Hij kan dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

Geheimhouding

De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voorzover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Om inzage in uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft onze organisatie verschillende beveiligingmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit privacystatement toch nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze FG.

Referenties

Neem voor meer informatie contact op met Ans Duthler, manager van Duthler Academy.

Ans Duthler

Disclaimer

j.a.duthler@duthler.nl

Privacy statement

070 392 2209

Algemene voorwaarden